dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


โครงการเข้าค่ายธุดงควัตร article

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยวัดป่าโสมพนัส เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้เริ่มการอบรมมาแล้วตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีผู้สนใจทั้งบรรพชิตและฆราวาส ได้แวะเวียนมารับการฝึกฝนอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ และนับวันแต่จะมีคนสนใจใฝ่ธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทั้งผู้เริ่มฝึกใหม่ในหลักสูตรเบื้องต้น และคนเก่าที่สนใจใคร่จะพัฒนาคุณธรรมให้มีความละเอียดประณีตยิ่งๆขึ้นไป  

การศึกษาธรรมภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถือเป็นทางเดียวที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเข้าถึงสัจจธรรมของชีวิต ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นอย่างถ่องแท้ การสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจหลังการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นผ่านไปนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง การเข้าค่ายธุดงค์ (เริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2542) จะทำให้คุณธรรมจริยธรรมเจริญงอกงามอย่างเป็นระบบ เพราะผู้ใฝ่ธรรมเหล่านี้จะได้มีโอกาสปรารภความเพียรที่จริงจัง ถูกต้อง และต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน อันจะส่งผลต่อการรู้แจ้งในพุทธธรรม นำมาซึ่งปัญญาเข้าใจในปัญหาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับเปลี่ยน สถานที่หลีกเร้นปลีกวิเวกสำหรับภาวนา

2.เพื่อศึกษาสืบทอดเจตนาของบูรพาจารย์พระป่าทั้งหลาย

3.เพื่อให้ผู้ที่เคยฝึกฝนอบรมมา ได้พัฒนาคุณธรรมของตนให้ดียิ่งขึ้น

4.เพื่อการได้เสวนากับกัลยาณมิตร

5.เพื่อฝึกฝนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จริยาวัตรร่วมกับหมู่คณะ

6.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลากรที่ทำงานให้กับพระศาสนา

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเบื้องต้นมาแล้ว

2.เป็นผู้สนใจการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง

3.สามารถอยู่ร่วมรับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

4.มีบริขารส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เช่น กลด พลาสติกปูกันชื้น กันฝน ไฟฉาย เป็นต้น

5.เป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของค่ายฯ ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของกัลยาณมิตรที่มุ่งชี้แนะโดยธรรม (งดโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย)

ระยะเวลา

ครั้งที่ 1    1 เดือน ก่อนวันวิสาขะบูชา ของทุกปี (ค่ายธุดงค์ “ตามรอยชีวิตพระป่า”)

ครั้งที่ 2    1 เดือน หลังออกพรรษาของทุกปี (ค่ายธุดงค์ “คนรักษ์ธรรม”)

สถานที่

สถานที่ยังไม่กำหนดแน่นอน จะพิจารณาตามเหตุปัจจัย เป็นครั้งคราวไป

งบประมาณ

รายจ่าย ประเมินไม่ได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับ ระยะทางใกล้-ไกล จำนวนสมาชิกค่าย ความทุระกันดารมากน้อย ฯลฯ

            - ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย

            - ค่าอาหาร น้ำปานะ

            - ยารักษาโรค

            - ค่าอุปกรณ์ทั่วไป เช่นเทียนไข ถ่านไฟฉาย เทปเปล่า ยากันยุง สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น

รายรับ  ตามยถากรรม

หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

1.มหาสติปัฏฐานสูตร

2.การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

3.ธุดงควัตร 13

วิทยากร

กัลยาณมิตรจากวัดโสมพนัส

ารประเมินผล

1.การสอบอารมณ์ของครูอาจารย์ ผู้ดูแลในระหว่างการปรารภความเพียรส่วนตัว

2.รายงานปากเปล่าต่อหน้าสงฆ์

3.รายงานด้วยข้อเขียน

4.ติดตามประเมินพฤติกรรมพัฒนาการของคุณธรรมหลังการเข้าค่าย การกระทบผัสสะ การใช้ชีวิตร่วมกับหมู่คณะ

วิธีดำเนินการ

1.ประชุมสงฆ์และญาติธรรม

2.ประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ

3.คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ

4.ติดต่อสถานที่อันเหมาะสม

5.รวบรวมเสบียง , อุปกรณ์ , สัมภาระ

6.กำหนดนัดหมายออกเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ฝึกฝนคุณธรรมของการใช้ชีวิตแบบพระป่า

2.เข้าใจเรื่องการทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้อง ( รู้ เข้าใจ แก้ไขปัญหาอารมณ์ปฏิบัติได้ถูกต้อง)

3.เข้าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

4.มีสังฆภาวะ 9 ปรากฏตามควรแก่การปฏิบัติ

5.ชี้แนะผู้อื่นได้ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะสงฆ์วัดป่าโสมพนัส  

 
ค่ายธุดงควัตร

ค่ายธุดงควัตร "ภูผาแด่น" จ.สกลนคร article
รายงานอารมณ์ จาก ภูผาแด่น article
ค่ายธุดงควัตร "ภูลังกา" จ.หนองคาย article
บันทึกธรรม จาก ภูลังกา โดยส.มหาปญฺโญภิกขุ article
บรรยายธรรมarticleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658