dot
dot
สาระธรรม
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
ปฏิบัติธรรม
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
หลวงตา พจนาธรรม
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
สื่อธรรม
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
บันทึกธรรม
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
เรื่องเล่า จากชาววัด
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


ระเบียบปฏิบัติ article

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติใหม่)

1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีศรัทธาต่อการฝึกจิตตภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 อย่างแท้จริง

2. สามารถผ่านบททดสอบที่ทางวัดกำหนดไว้ได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ยกเว้นชาวต่างชาติ สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเท่านั้น)

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้อย่างสม่ำเสมอ (เฉพาะผู้ที่เก็บอารมณ์เข้ม ทางวัดจะพิจารณาเป็นรายๆไป)

4. สามารถเข้าร่วมงานอบรมได้ครบ 7 วัน รงตามตารางเวลาที่กำหนด วันสุดท้ายของการอบรม เดินทางกลับได้หลังเวลา 8.30 น.

5. สามารถผ่านการทดสอบอารมณ์นิวรณ์ห้า* และกิจกรรมอื่นๆใน 3 วันแรก จึงจะได้สิทธิ์อยู่ต่อ

6. มีบริขารเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เช่น ชุดขาว, ไฟฉาย, นาฬิกาปลุก (กรณีเลื้อกันหนาว ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)

7. เป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของวัด ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของพระ/เจ้าหน้าที่ ที่มุ่งกล่าวโดยธรรม

8. ไม่เป็นผู้งมงายฝักใฝ่ในไสยศาสตร์

9. แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนเริ่มคอร์ส อย่างน้อย 1 วัน

10. ห้ามเก็บอาหาร เครื่องดื่ม ไว้ในที่พัก (ต้องผ่านการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ)

11. ไม่เก็บ/เสพสิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น บุหรี่ กาแฟ เครื่องดื่ม สารกระตุ้นใดๆ ในช่วงระหว่างฝึกอบรมโดยเด็ดขาด

12. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกภาวนา

13. ต้องฝากอุปกรณ์สื่อสาร ทุกขนิด, กุญแจรถ ไว้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนเท่านั้น (คืนให้หลังเสร็จตอร์สอบรมแล้ว)ระเบียบปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติใหม่

- เข้าปฏิบัติธรรมได้ตามตารางงานอบรม (คอร์ส) เท่านั้น โดยต้องลงชื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่ประสานงานก่อน

- ต้องเข้าร่วมงานอบรม (คอร์ส) ครบ 7 วัน ตรงตามตารางเวลาเท่านั้น (เช่น คอร์สเริ่มวันเสาร์-เดินทางถึงวัดอย่างช้าบ่ายวันศุกร์ เดินทางกลับหลัง 11โมง ในวันเสาร์สัปดาห์ถัดไป ) »ตารางเวลางานอบรม 

- กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติเบื้องต้นก่อนเข้าอบรม »วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

- ต้องสอบท่องบทสวดและสอบปฏิบัติ ดังนี้

  - สอบท่องบทคำขอบวช,คำอาราธนาศีลอุโบสถ,คำอาราธนาธรรม และคำลากลับบ้าน 
»  คอร์ส1 ดาวน์โหลดที่นี่  


  -
สอบ
นั่งเจริญสติ(สร้างจังหวะ) ร่วมกันในศาลา เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์ห้า*

  - เมื่อสอบผ่านทั้งหมดแล้ว จึงจะได้รับอนุญาตให้ฝึกปฏิบัติอิสระในเขตปฏิบัติธรรมได้


ผู้ปฏิบัติเก่า

- ช่วงปกติ สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน (ไม่มีการสอบสำหรับผู้เข้าคอร์สเกิน 5 ครั้ง)

- ช่วงงานอบรม (คอร์ส) ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 7 วัน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อนทุกครั้ง

- ต้องสอบท่องบทสวด จนครบ 5 คอร์ส  แล้วครั้งต่อไปจึงไม่ต้องสอบ
  
-
บทสวดจะเพิ่มตามจำนวนคอร์สที่เข้าปฎิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาความเพียร ดาวน์โหลดที่นี่
»  คอร์ส2  คอร์ส3  คอร์ส4 คอร์ส5


 พระภิกษุ,สามเณร,ชี

- ช่วงปกติ (คนเก่า) สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน 

- ช่วงงานอบรม (คอร์ส) ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 7 วัน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อน

- ต้องสอบท่องบทสวด »บทสอบพระสงฆ์และแม่ชี ดาวน์โหลดที่นี่ >> หน้า1 และ หน้า2


(*นิวรณ์ คือ สิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้มี 5 อย่างคือ 1.ความติดใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส , 2.ความไม่พอใจ อึดอัดขัดเคือง , 3.ความหดหู่ท้อถอย ง่วงเหงาหาวนอน , 4.ความฟุ้งซ่าน รำคาญใจ , 5.ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ )


ระเบียบทั่วไป

 
องค์กร/หมู่คณะที่ต้องการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับเจ้าภาพหลัก กรุณารักษามารยาทโดยแจ้งทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน

 หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้กำหนดให้เก็บอารมณ์ ผู้ปฏิบัติต้องเข้าร่วมทำวัตรสวดมนต์ฟังธรรมทุกวัน

 เมื่อจบงานอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติที่ประสงค์จะอยู่ฝึกปฏิบัติต่อ สามารถแจ้งขออนุญาตเจ้าหน้าที่ได้

 ผู้ปฏิบัติควรประพฤติตามระเบียบข้อวัตรและเอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำสั่งสอนของกัลยาณมิตร

     อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเอง

 การแต่งกาย   

         ผู้ชาย - เสื้อสีขาวเท่านั้น, กางเกงสีขาวหรือดำ ทรงสุภาพ, ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ 
         ผู้หญิง - เสื้อสีขาวเท่านั้นกางเกง/ผ้าถุง สีขาวหรือดำ ทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป, ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์

    ***หมายเหตุ งดสวมหมวก/คลุมศรีษะ/หากจำเป็น ควรใส่เสื้อกันหนาวสีขาวเท่านั้น
 
 ควรเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาด้วย เช่น ไฟฉาย,รองเท้าแตะ,ยาทากันยุง (เสื่อ หมอน ผ้าห่ม ทางวัดมีให้)


 ผู้ปฏิบัติที่ทานอาหารมังสวิรัติ/เจ ทางวัดไม่สามารถเตรียมอาหารพิเศษให้ได้


 ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ ได้ (ออกใบอนุโมทนาบัตร)

 ห้ามคลุกคลีพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น หากพบปัญหาในการปฏิบัติให้สอบถามพระอาจารย์พี่เลี้ยงเท่านั้น

 ห้ามพักผ่อนนอนกลางวัน

 ห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด

 ฝากโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์สื่อสาร,กุญแจรถ และของมีค่าอื่นๆไว้ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
โดยจะคืนให้เมื่อจบงานอบรมแล้วเท่านั้น

 ห้ามใส่นาฬิกาข้อมือ,เครื่องประดับหรือใช้เครื่องสำอาง,น้ำหอม

 ห้ามเสพสิ่งเสพติด เช่น หมาก,บุหรี่,กาแฟ,เครื่องดื่มสารกระตุ้น ฯลฯ

 ห้ามเก็บอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้ในที่พักหรือทานส่วนตัว

 ห้ามอ่านหนังสือทุกประเภทหรือจดบันทึก

 ห้ามใช้เครื่องเล่นอิเลคทรอนิคส์ เช่น MP3,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

 ห้ามบันทึกเสียงเทศนาหรือถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ก่อนเดินทางกลับ ควรทำความสะอาดที่พัก/ห้องน้ำและเก็บเครื่องนอนส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย

 


กิจวัตร (ช่วงงานอบรม)

 

03.30 น. สัญญาณระฆัง (ปลุก)

             สรีระกิจ

04.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า

04.30 น. ธรรมบรรยาย

06.00 น. รับภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม)

07.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ)

 11.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

              รับภัตตาหารเพล

 17.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

              สรีระกิจ

 17.45 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

             เดินจงกรมหมู่

 

18.00 น. รับน้ำปานะ

18.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

19.00 น. ธรรมบรรยาย/วิดีทัศน์

21.00 น.  จำวัด

หมายเหตุ : กิจวัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย

 
ปฏิบัติธรรม

วัตถุประสงค์ article
ตารางเวลางานอบรม article
หลักสูตรปฏิบัติธรรม article
การเดินทาง articleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658