ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


ตารางเวลางานอบรม article

                    ตารางเวลาและหลักสูตรงานอบรม 
               (สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่)


เวลา/
วันที่

๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐

๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐

 

๑๓.๐๐  - ๑๗.๐๐

๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐

.

 

- ลงทะเบียน

- เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
- สอบท่องบทสวด 
(*ต้องสอบให้แล้วเสร็จก่อน ๑๑.๐๐ น.*)

- พิธีรับศีล ๘

- ปฐมนิเทศ
(ระเบียบ/ข้อวัตร/
วิธีปฏิบัติ/อานิสงส์)
- ฝึกปฏิบัติ

- ความรู้ทางโลก

- ความรู้ทางธรรม
(โลกียธรรม-โลกุตรธรรม)

.

- สติคืออะไร ?

- ทำไมจึงต้องเจริญสติ ?

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ฝึกปฏิบัติ

- ทุกข์กาย-ทุกข์ใจกับการปล่อยวาง    
(รู้ทันอุปาทานในธาตุ ๔ ขันธ์๕)

๓.

- อุปสรรคการปฏิบัติธรรมกับการแก้ไขอารมณ์ (นิวรณ์ธรรม ๕ อย่าง)

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ฝึกปฏิบัติ

- พุทธประวัติปริทัศน์

(ภาษาคน-ภาษาธรรม/ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ)

๔.

- ประสบการณ์การเจริญสติ
(วิทยากรมือใหม่/วีดีทัศน์ผู้ฝึกใหม่)

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ศึกษาธรรมนิทรรศการ

   - พุทธประวัติ/วันสำคัญ

   - มงคล ๓๘ ประการ

   - พระมาลัยสูตร-ปริศนาธรรม

   - อสุภะ

   - ฮีต ๑๒ คอง ๑๔

- อริยสัจจ์ในชีวิตประจำวัน

(ความจริงของชีวิต)

.

- ดูกาย-เวทนา-จิต-ธรรม

(พัฒนาการของสติปัฏฐาน ๔)

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ฝึกปฏิบัติ (เจริญสติกับการทำงาน)

 

- ทศชาติชาดกปริทัศน์

- ปริศนาธรรมในวรรณคดีอีสาน/นิทานไทยบางเรื่อง/ผญาปรัชญา/ชีวิตที่ควรแก่การเรียนรู้

๖.

- การเห็นธรรม (ลำดับอารมณ์กรรมฐานการเจริญสติ)

- สมถะ/วิปัสสนา/วิปัสสนูปกิเลส

- ฝึกปฏิบัติ

- ฝึกปฏิบัติ

- พุทธธรรมกำมือเดียว

- ปฏิจจสมุปบาท

- แก่นพุทธศาสน์

.

 

- ปัจจุบันธรรม(สติ) กับการตัดความคิด/วางอารมณ์

- กฎไตรลักษณ์กับสรรพสิ่ง

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ฝึกปฏิบัติ

- สัมมนา/ประเมินผล

๘.

 

- การปฏิบัติธรรมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน (พุทธธรรมประยุกต์)

- สัปปุริสธรรม ๗

- ขอขมา/พิธีลาสิกขา

- บำเพ็ญสาธารณกุศล

- ทำความสะอาด สถานที่ปฏิบัติ/ที่พัก/ ห้องน้ำ

- เดินทางกลับ (ก่อน๑๑.๐๐ น.)

 

 

                           หมายเหตุ : หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย 

 

กิจวัตร (ช่วงงานอบรม)

กิจวัตร (ช่วงปกติ)

03.30 น. สัญญาณระฆัง (ปลุก)

สรีระกิจ

03.30 น. สัญญาณระฆัง (ปลุก)

สรีระกิจ

04.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า 04.00 น. ทำความสะอาด จัดเตรียมอาสนะ
04.30 น. ธรรมบรรยาย 04.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
06.00 น. รับภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) 05.00 น. ธรรมบรรยาย
07.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ) 06.00 น. ทำความสะอาดบริเวณวัด

11.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

รับภัตตาหารเพล

07.30 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

รับภัตตาหารเช้า (ครั้งเดียว)

13.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ 09.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ

17.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

สรีระกิจ

17.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

ทำความสะอาดบริเวณวัด จัดเตรียมอาสนะ

17.30 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

เดินจงกรมหมู่

17.30 น. สรีระกิจ
18.00 น. รับน้ำปานะ

18.00 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

รับน้ำปานะ

18.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น 18.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมบรรยาย/วิดีทัศน์ 19.00 น. ธรรมบรรยาย/วิดีทัศน์
21.00 น. จำวัด 21.00 น. จำวัด

                                       หมายเหตุ : กิจวัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย

 
ปฏิบัติธรรม

วัตถุประสงค์ article
ระเบียบปฏิบัติ article
หลักสูตรปฏิบัติธรรม article
สมัครอบรมปฏิบัติธรรม article
การเดินทาง articleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร