dot
dot
สาระธรรม
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
ปฏิบัติธรรม
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
หลวงตา พจนาธรรม
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
สื่อธรรม
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
บันทึกธรรม
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
เรื่องเล่า จากชาววัด
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


ตารางเวลางานอบรม article

ตารางเวลาและหลักสูตรงานอบรม 
(สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่)

เวลา/
วันที่

๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐

๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐

 

๑๓.๐๐  - ๑๗.๐๐

๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐

.

- เดินทางมาถึงวัดป่าโสมพนัส

- แต่งกายสุภาพชน (ชุดขาว)

- ลงทะเบียน

- เก็บสัมภาระเข้าที่พัก

- ฝึกปฏิบัติ

- สอบท่องบทสวดเพื่อรับการฝึก

  อบรม***

-                ทำวัตรเย็น

-                ปฐมนิเทศน์

-                พิธีรับศลี ๘

   (ระเบียบ/ข้อวัตร/วิธีปฏิบัติ/อานิสงส์)

- ฝึกปฏิบัติ

.

- สติคืออะไร ?

- ทำไมจึงต้องเจริญสติ ?

 - ภาคปฏิบัติ

   ฝึกเรียนรู้วิธีแก้นิวรณ์

- ฝึกปฏิบัติ

- ความรู้ทางโลก

- ความรู้ทางธรรม
(โลกียธรรม-โลกุตรธรรม)

 

๒.

- อุปสรรคการปฏิบัติธรรมกับการแก้ไข

  อารมณ์ (นิวรณ์ธรรม ๕ อย่าง)

- ฝึกปฏิบัติ

 

- สอบภาคปฏิบัติ**

- ทุกข์กาย-ทุกข์ใจกับการปล่อยวาง

   (รู้ทันอุปาทานในธาตุ ๔ ขันธ์๕)

 

๓.

- ประสบการณ์การเจริญสติ

  (วิทยากรมือใหม่/วีดีทัศน์ผู้ฝึกใหม่)

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ศึกษาธรรมนิทรรศการ

   - พุทธประวัติ/วันสำคัญ

   - มงคล ๓๘ ประการ

   - พระมาลัยสูตร-ปริศนาธรรม

   - อสุภะ

   - ฮีต ๑๒ คอง ๑๔

พุทธประวัติปริทัศน์

   (ภาษาคน-ภาษาธรรม/ทฤษฎีสู่ภาค

   ปฏิบัติ)

 

.

- ดูกาย-เวทนา-จิต-ธรรม

  (พัฒนาการของสติปัฏฐาน ๔)

- ฝึกปฏิบัติภาคสนามจงกรม

  (สำหรับคนที่สอบผ่าน)

 

- ฝึกปฏิบัติ (เจริญสติกับการทำงาน)

 

- อริยสัจจ์ในชีวิตประจำวัน

   (ความจริงของชีวิต)

 

๕.

- การเห็นธรรม (ลำดับอารมณ์กรรมฐาน

   การเจริญสติ)

- สมถะ/วิปัสสนา/จินตญาณ/

   วิปัสสนูปกิเลส/วิปัลลาส

- ฝึกปฏิบัติ

- ฝึกปฏิบัติ

- ทศชาติชาดกปริทัศน์

- ปริศนาธรรมในวรรณคดีอีสาน/นิทาน

   ไทยบางเรื่อง/ผญา/ปรัชญา/ชีวิตที่ควร

    แก่การเรียนรู้

๖.

 

- ปัจจุบันธรรม(สติ) กับการตัดความคิด/

  วางอารมณ์

- กฎไตรลักษณ์กับสรรพสิ่ง

- ฝึกปฏิบัติ

 

- ฝึกปฏิบัติแบบเก็บอารมณ์

- พุทธธรรมกำมือเดียว

- ปฏิจจสมุปบาท

- แก่นพุทธศาสน์

๗.

 

- การปฏิบัติธรรมกับการดำเนินชีวิต

  ประจำวัน (พุทธธรรมประยุกต์)

- สัปปุริสธรรม ๗

 

- ฝึกปฏิบัติ

- ฝึกปฏิบัติแบบเก็บอารมณ์

- สัมมนา/ประเมินผล

๘.

 

- ทำวัตรเช้า/โอวาทก่อนกลับ

- บำเพ็ญสาธารณกุศล

- ทำความสะอาด สถานที่        

   ปฏิบัติ/ที่พัก/ ห้องน้ำ

              (ใช้หนี้สงฆ์)

- พิธีขอขมา/ลาสิกขา(๐๗.๐๐น.)

- ทำบุญตักบาตร(๐๗.๓๐น.)/รับประทาน

  อาหาร

เดินทางกลับด้วยสติและธรรม

 

 
ปฏิบัติธรรม

วัตถุประสงค์ article
ระเบียบปฏิบัติ article
หลักสูตรปฏิบัติธรรม article
การเดินทาง articleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658